Current Administrators

Position Name
Chancellor Yang Qingshan
Vice Chancellor
Cao Xuetao
Yang Kexin
Zhang Ya
Li Yidan
Wang LeiPosition Name
President Cao Xuetao
Vice President Xu Jingjun
Zhu Guanglei
Yang Kexin
Li JingNankai University

No.38 Tongyan Road, Jinnan District, Tianjin , P.R. China 300350

No.94 Weijin Road,  Nankai District, Tianjin, P.R.China  300071

津教备0061号

津ICP备12003308号-1