Current Administrators

Position Name
Chancellor Wei Dapeng
Vice Chancellor Yang Kexin
Zhang Ya
Li Yidan
Wang Lei


Position Name
President Gong Ke
Vice President Xu Jingjun
Tong Jiadong
Zhu Guanglei
Yang Kexin
Li Jing
Yan Chunhua

Nankai University

94 Weijin Road, Tianjin 300071, P.R.China